Thị trường

Được tính vào vốn đầu tư dự án chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư?

Cập nhật: 22-02-2019 10:44:05 | Thị trường | Lượt xem: 483

Hỏi: Doanh nghiệp có được hoàn trả chi phí phát sinh không nếu chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cao hơn mức phê duyệt? Việc này được hướng dẫn tại văn bản nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 30, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 về hỗ trợ, bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

"b) Người được Nhà nước giao đất có thu Tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp người được Nhà nước giao đất không thu Tiền sử dụng đất, giao đất có thu Tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào vốn đầu tư của dự án".

Khoản 1 và Điểm d, Khoản 2, Điều 32, Nghị định 47/2014/NĐ-CP nêu rõ:

"1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác.

Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

… d) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản này".

Vậy nên, khi Nhà nước thu hồi đất, nếu nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền hỗ trợ, bồi thường, tái định cư theo phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng cách trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp. Mức được trừ tối đa không vượt quá số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền còn lại sẽ tính vào vốn đầu tư dự án. 

Bất động sản halongtimes.vn

  • Địa chỉ: Số H15, khu đô thị Green Bay Village, P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Tel: 0789.234.234
  • Email: lecongphat859@gmail.com
  • Website: https://halongtimes.vn
GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký nhận tin dự án